بهترین کتاب ها و نماینامه های فلسفی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های فلسفی در جهان
 کتاب زیبایی شناسی

کتاب زیبایی شناسی

اثر حمید عابدیها از انتشارات سایه گستر


 کتاب نیمه پنهان تغییر

کتاب نیمه پنهان تغییر

اثر لوک دوبراباندر از انتشارات آرمان رشد


 کتاب مارکس انسان شناس

کتاب مارکس انسان شناس

اثر توماس سی. پترسن از انتشارات لاهیتا


 کتاب کامپیوتر و مغز

کتاب کامپیوتر و مغز

اثر جان فون نویمان از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب راز آئینه کیمیاگر

کتاب راز آئینه کیمیاگر

اثر افشین آزادفر از انتشارات آرمان رشد


 کتاب درآمدی بر زیبایی شناسی خنیاهای ایرانی و سرودهای باستانی

کتاب درآمدی بر زیبایی شناسی خنیاهای ایرانی و سرودهای باستانی

اثر مصطفی خلیلی فر از انتشارات آرمان رشد


 کتاب فقر تئوری

کتاب فقر تئوری

اثر ادوارد پالمر تامپسون از انتشارات آزاد مهر


 کتاب علم و دین

کتاب علم و دین

اثر حمید طالب از انتشارات نگاه معاصر


 کتاب امکان های بی پایان

کتاب امکان های بی پایان

اثر مایک دوولی از انتشارات فلسفه


 کتاب کنش پذیری ریشه ای

کتاب کنش پذیری ریشه ای

اثر توماس کارل وال از انتشارات بیدگل