بهترین کتاب ها و نماینامه های فلسفی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های فلسفی در جهان
 کتاب تکامل

کتاب تکامل

اثر مارک ریدلی از انتشارات جهاد دانشگاهی واحدمشهد


 کتاب نگاهی به فلسفه های جدید و معاصر در جهان غرب

کتاب نگاهی به فلسفه های جدید و معاصر در جهان غرب

اثر کریم مجتهدی از انتشارات امیرکبیر


 کتاب شناخت نامه رابیندرانات تاگور

کتاب شناخت نامه رابیندرانات تاگور

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نیکا


 کتاب پول، هستی شناسی جامعه و قانون

کتاب پول، هستی شناسی جامعه و قانون

اثر جان سرل-آنجلا کوندلو-مائوریتسیو فراریس از انتشارات شب خیز


 کتاب درآمد فلسفه ای برای موسیقی

کتاب درآمد فلسفه ای برای موسیقی

اثر پیتر کیوی از انتشارات ارس


 کتاب فرانقد هایی بر ناخودآگاه سیاسی

کتاب فرانقد هایی بر ناخودآگاه سیاسی

اثر مجموعه ی نویسندگان-فردریک جیمسون از انتشارات نیماژ


 کتاب تاریخ مفهومی

کتاب تاریخ مفهومی

اثر راینهارت کوزلک از انتشارات فرهامه


 کتاب حج نامه (نسخه خطی)

کتاب حج نامه (نسخه خطی)

اثر عباسعلی زارعی از انتشارات آفرینش


 کتاب در جست و جوی زندگانی نیکو

کتاب در جست و جوی زندگانی نیکو

اثر اویویند راباس-ایولفور امیلسون از انتشارات ترانه


 کتاب شجاعت زیستن

کتاب شجاعت زیستن

اثر رامین جهانبگلو از انتشارات نقد فرهنگ