کتاب کافکا به سوی ادبیات اقلیت

اثر فلیکس گتاری از انتشارات بیدگل - مترجم: حسین نمکین-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

In Kafka Deleuze and Guattari free their subject from his (mis)interpreters. In contrast to traditional readings that see in Kafkas work a case of Oedipalized neurosis or a flight into transcendence, guilt, and subjectivity, Deleuze and Guattari make a case for Kafka as a man of joy, a promoter of radical politics who resisted at every turn submission to frozen hierarchies.


خرید کتاب کافکا به سوی ادبیات اقلیت
جستجوی کتاب کافکا به سوی ادبیات اقلیت در گودریدز

معرفی کتاب کافکا به سوی ادبیات اقلیت از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب کافکا به سوی ادبیات اقلیت


 کتاب اتاق روشن
 کتاب وضع بشر
 کتاب مانه و ابژه نقاشی
 کتاب خودشناسی
 کتاب فوکو و ادبیات داستانی
 کتاب سرچشمه های دانایی و نادانی