کتاب هرمنوتیک مدرن

اثر اومبرتو اکو از انتشارات مرکز - مترجم: مهران مهاجر-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

نویسندگان: فریدریش نیچه، مارتین هیدگر، هانس گئورگ گادامر، پل ریکور، جانّی واتیمو، میشل فوکو، اومبرتو اکو، هیوبرت درایفوس، دیوید کوزنز هوی، استیفن میولهال


خرید کتاب هرمنوتیک مدرن
جستجوی کتاب هرمنوتیک مدرن در گودریدز

معرفی کتاب هرمنوتیک مدرن از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هرمنوتیک مدرن


 کتاب کوه دوم
 کتاب فضا، تفاوت، زندگی روزمره؛ خوانش هانری لوفور
 کتاب تبارشناسی اخلاق
 کتاب عباس کیارستمی و فیلم-فلسفه
 کتاب سوسیالیسم و فردگرایی
 کتاب شعر و پدیدارشناسی