کتاب ملاحظاتی در باب شعر و انواع آن

اثر جان استوارت میل از انتشارات شب خیز - مترجم: محمدهادی حاجی بیگلو-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

ملاحظاتی در باب شعر و انواع آن اثری از جان استوارت میل، فیلسوف، اقتصاددان و سیاست‌مدار بریتانیایی قرن نوزدهم است. در این اثر بخشی از نظریات استوارت میل را درباره شعر و انواع آن می‌خوانید.
درباره کتاب ملاحظاتی در باب شعر و انواع آن

کتاب حاضر ترجمه‌ای ا‌ست از مقاله‌ای دوبخشی به قلم جان استوارت میل که آن را در ۲۶ سالگی نوشته است. البته دو بخش این مقاله ابتدا با فاصله‌ای زمانی و جدا از هم منتشر شدند. میل در مواردی برای بخش نخست مقاله عنوان «شعر چیست؟» (What is Poetry) را به کار برده و برای بخش دوم از عنوان «دو گونهٔ شعر» (The Two Kinds of Poetry) استفاده کرده است. به همین دلیل در بسیاری از تفاسیر به هر یک از بخش‌های این مقاله با این دو عنوان متمایز ارجاع می‌دهند. اما از این مقاله نسخه‌های متعددی در دست است، چرا که میل بعدها چند بار به ویرایش آن پرداخت.

این مقاله از جمله ثمرات مواجههٔ میل با آثار شاعران جنبش رمانتیک در ادبیات انگلیسی، به خصوص وردزورث، است که از نظر نقد ادبی به ویژه توجه به شعر تغزلی و گستردگی مباحث آن اهمیت زیادی دارد. میل گاهی در این مقاله از حیطه نقد ادبی خارج شده و وارد حیطه فلسفه و پدیدارشناسی هم شده است.

کتاب یا درواقع مقاله میل دو بخش دارد. بخش اول به چیسی و ماهیت شعر می پردازد و بخش دوم انواع شعر از نظر میل را بیان می‌کند. در ضمیمه انتهای کتاب هم نظریه شعر جان استوارت میل آمده است.


خرید کتاب ملاحظاتی در باب شعر و انواع آن
جستجوی کتاب ملاحظاتی در باب شعر و انواع آن در گودریدز

معرفی کتاب ملاحظاتی در باب شعر و انواع آن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ملاحظاتی در باب شعر و انواع آن


 کتاب هنر ، شناخت و ارزش
 کتاب هنر، شناخت و ارزش
 کتاب ماکیاول دیپلمات
 کتاب پرتره خاطرات
 کتاب ای چینگ
 کتاب معنا در تئاتر