کتاب فیل

اثر برتولت برشت از انتشارات مشکی - مترجم: علی عبداللهی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

Von 1935 bis in die fünfziger Jahre hinein schrieb Bertolt Brecht die Geschichten vom Herrn Keuner. Sie zeigen den Autor als einen Meister der kurzen Prosa, als Meister klarer sachlicher Formen und einer aggressiven, sozialen Kritik.


خرید کتاب فیل
جستجوی کتاب فیل در گودریدز

معرفی کتاب فیل از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب فیل


 کتاب در باب تاریخ اندیشه
 کتاب قدرت پنهان زیبایی
 کتاب زیبایی شناسی
 کتاب پندهای سورائو
 کتاب اعتراف من
 کتاب تاریخچه کوتاهی از فلسفه