کتاب شهریار

اثر نیکولو ماکیاولی از انتشارات آگاه - مترجم: داریوش آشوری-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

Filósofo italiano del renacimiento, Maquiavelo es uno de los fundadores de la teoría política. Además de el príncipe, fue autor de muchos estudios sobre la vida política de la República romana, Florencia y otros estados. Junto a Leonardo, es el prototipo del hombre del Renacimiento.

El príncipe es uno de los clásicos de la filosofía política. En esta obra, Maquiavelo describe cómo debe actuar el príncipe, cómo tiene que comportarse si quiere conseguir el poder y mantenerse en él. Es un libro de instrucciones para el buen gobernante.


خرید کتاب شهریار
جستجوی کتاب شهریار در گودریدز

معرفی کتاب شهریار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شهریار


 کتاب جستاری در فهم بشر
 کتاب الفبای ناممکن ها
 کتاب فوکو را فراموش کن
 کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی
 کتاب نیچه و مسیحیت
 کتاب دوازده نظریه دربارۀ طبیعت بشر