کتاب رویارویی با گایا

اثر برونو لاتور از انتشارات علم - مترجم: رویا منجم-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی
خرید کتاب رویارویی با گایا
جستجوی کتاب رویارویی با گایا در گودریدز

معرفی کتاب رویارویی با گایا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب رویارویی با گایا


 کتاب فلسفه اقتصاد
 کتاب ماهیت بشر
 کتاب بوم شناسی، اجتماع و سبک زندگی
 کتاب بینایی و مدرنیته
 کتاب فضیلت های اجتماعی
 کتاب فرهنگ، آموزش و نظریه اجتماعی در اندیشۀ کانت