کتاب کامپیوتر و مغز

اثر جان فون نویمان از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: رضا امیررحیمی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی
خرید کتاب کامپیوتر و مغز
جستجوی کتاب کامپیوتر و مغز در گودریدز

معرفی کتاب کامپیوتر و مغز از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کامپیوتر و مغز


 کتاب زیبایی شناسی
 کتاب نیمه پنهان تغییر
 کتاب مارکس انسان شناس
 کتاب کامپیوتر و مغز
 کتاب راز آئینه کیمیاگر
 کتاب درآمدی بر زیبایی شناسی خنیاهای ایرانی و سرودهای باستانی