کتاب پیامدهای مدرنیت

اثر آنتونی گیدنز از انتشارات مرکز - مترجم: محسن ثلاثی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

چندان نمی توان حوزه مشخصی را به عنوان مساله اصلی گیدنز در این کتاب تعریف کرد، اما موضوع بررسی اش تعمق در مدرنیته و واکنش به اصطلاح های نوین پسامدرن است. او به دنبال شناخت دوباره مدرنیته است و اینکه پیش از گذار به پست مدرنیسم و اعلام پایان گرفتن حالت پیشین و بی رمق شدن "روایت بزرگ" باید سرشت مدرنیته را شناخت و هنوز این اتفاق نیفتاده است. او خود را متولی این پروژه می داند.
اهمیت این کتاب در ارائه تحلیلی نهادمند و چند بعدی از مدرنیته است که به دام تقلیل گرایی رایج در علوم اجتماعی نمی افتد. تصویری که گیدنز از مدرنیته ارائه می دهد، تصویر یک "گردونه بی مهار" است و همین تصویر او را به جهت گیری ضد دترمینیستیک می کشاند. گیدنز با اتکا به چنین تحلیلی به بررسی مخاطرات مدرنیته می پردازد و راه حل اساسی خود را بر مبنای "رئالیسم تخیلی" ارائه می دهد.
نکته دیگر این کتاب در تلاشی است که گیدنز برای مقابله با پست مدرنیست ها به کار می برد. استدلال او آن است که ما در دوران تشدید مدرنیته به سر می بریم و تنها قادریم بارقه هایی از آنچه که سامان پست مدرن گفته می شود را مشاهده کنیم.


خرید کتاب پیامدهای مدرنیت
جستجوی کتاب پیامدهای مدرنیت در گودریدز

معرفی کتاب پیامدهای مدرنیت از نگاه کاربران
Quite a short book, written in 1989, and a pretty good window into Giddens sociology.
Anthony Giddens is an interesting thinker and a talented writer. I find his work accessible and thought provoking. However, tends to present quite a neat picture of the direction society is headed - away from tradition and towards a kind of cosmopolitan and progressive liberal individualism. Obviously its not all rosy, and he spends some time discussing environmental problems, as well as the anxieties produced by our @runaway world@.
However generally speaking, theres a more or less optimistic tenor to this book - and as I finished it I could definitely envisage Tony Blairs slick grin and hear D:Reams 1993 hit @Things Can Only Get Better@ playing in my head. I do find this good foil for more lopsidedly pessimistic writers - such as Zygmunt Bauman. But its also a bit hard to reconcile with the state of the world as it is now.

مشاهده لینک اصلی
Değerlendirmemi daha önce yazmıştım. Değerlendirmemi okumak için aşağıdaki bağlantıya gidiniz.

To read my review, please click this link
http://notdefterim.site/modernligin-s...

مشاهده لینک اصلی
A good starting point to understand modernity.

مشاهده لینک اصلی
Apesar de ter sido escrito em um mundo polarizado por EUA e URSS o livro segue atual e nos ajuda a entender as consequências da modernidade e globalização.

مشاهده لینک اصلی
Delightful book. The part about the difference between trust and confidence, between abstract and personal systems was particularly illuminating.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پیامدهای مدرنیت


 کتاب طرح باشکوه
 کتاب نقد عقل محض
 کتاب مگس ها
 کتاب خوشبختی در پیش رو
 کتاب تمدن و ملالت های آن
 کتاب خیره به خورشید نگریستن