کتاب پژوهشی در معناداری و صدق

اثر برتراند راسل از انتشارات جامی - مترجم: همایون کاکاسلطانی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

Bertrand Russell is concerned in this book with the foundations of knowledge. He approaches his subject through a discussion of language, the relationships of truth to experience and an investigation into how knowledge of the structure of language helps our understanding of the structure of the world. For those readers who consider that the distinctive mark of this kind of philosophy is a logical analysis of language free of all psychological considerations, it comes as a surprise to see Russell analysing meaning in terms of psychological concepts.


خرید کتاب پژوهشی در معناداری و صدق
جستجوی کتاب پژوهشی در معناداری و صدق در گودریدز

معرفی کتاب پژوهشی در معناداری و صدق از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پژوهشی در معناداری و صدق


 کتاب تله شادمانی
 کتاب پیامبر و رازهای دل
 کتاب از سقراط تا سارتر
 کتاب چگونه پیر شویم
 کتاب تفسیر و بیش تفسیر
 کتاب تاریخ طبیعی دین