کتاب هنر رنجاندن

اثر آرتور شوپنهاور از انتشارات مرکز - مترجم: علی عبداللهی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی