کتاب مارکسیسم دگراندیش

اثر دیوید رنتن از انتشارات نشر چشمه - مترجم: نسترن موسوی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

مارکسیسم دگراندیش به فشرده‌ترین کلام به گرایشی در اندیشه‌ی مارکسیستی اشاره دارد که در برابر مارکسیسم رسمی، دولتی، اردوگاهی، جزم‌اندیش و دستوری سر به خط نمی‌گذارد و از آن چه از مارکسیسم مجموعه‌ی قوانینی متصلب و خشک و نیز شریعتی رمزآلود می‌تراشد سر برمی‌تابد. اما پایداری این گرایش در برابر سنت رسمی به بهایی ارزان به دست نیامده و طی تاریخ اندیشه‌ی مارکسیستی، گرایش دگراندیشی همواره برای هستی خود جنگیده و طبعا در برابر سنت ریشه‌دار و گسترده‌ی مارکسیسم رسمی جریانی کوچک اما واجد قدرت معنوی بسیار بوده است


خرید کتاب مارکسیسم دگراندیش
جستجوی کتاب مارکسیسم دگراندیش در گودریدز

معرفی کتاب مارکسیسم دگراندیش از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مارکسیسم دگراندیش


 کتاب روشنگری در محاق
 کتاب نگرش های نوین در فلسفه - جلد 1
 کتاب فلسفه تحلیلی چیست؟
 کتاب سیمای خویشتن
 کتاب و آن گاه معنا زاده شد
 کتاب زیباشناسی و فیلم