کتاب فیگورهای تاریخ

اثر ژاک رانسیر از انتشارات مانیاهنر‏‫ - مترجم: فرهاد اکبرزاده-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی
خرید کتاب فیگورهای تاریخ
جستجوی کتاب فیگورهای تاریخ در گودریدز

معرفی کتاب فیگورهای تاریخ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فیگورهای تاریخ


 کتاب نقد فلسفه ی حق هگل
 کتاب تفکر با کمک رنه دکارت
 کتاب حقیقت با کمک سقراط
 کتاب برابری با کمک سیمون دوبووار
 کتاب خوشبختی با کمک ارسطو
 کتاب گاتها