کتاب تائوت چینگ

اثر لائوتزو از انتشارات مثلث - مترجم: فرشید قهرمانی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

Epigrammatic, enigmatic, intensely poetic, the Tao Te Ching is the mystical, spiritual soul of Taoism, one of the three great religions (along with Confucianism and Buddhism) of ancient China. The Tao is usually translated as “the way” or “the path,” but it is better understood as a universal life force that flows around and through all things. The Tao Te Ching teaches us that happiness is found in becoming one with the Tao, which enables us to live in harmony, balance, and peace and to develop the virtues of humility, moderation, and compassion.


خرید کتاب تائوت چینگ
جستجوی کتاب تائوت چینگ در گودریدز

معرفی کتاب تائوت چینگ از نگاه کاربران
کتابی بود پر از عبارات ژرف و نغز و پرمعنا و حتی بعضا رازآلود که درون مایه کتاب دعوت به سادگی ، شکیبایی و مهربانی است و میتواند راهنمایی برای زندگی سعادتمندانه و حکیمانه باشد .

مشاهده لینک اصلی
حواست را نادیده بگیر
زندگی ات را فراموش کن
گره هایت راباز کن
نگاهت را نرم و لطیف کن
و گرد و خاکت را بتکان
این هویت اصلی توست
چون تائو باش

فرزانه هنگام غم آرام باقی می ماند
بدی به دل او راهی ندارد
چون کمک کردن را ترک کرده
بزرگترین کمک کننده است

شکست یک فرصت است
اگر دیگری را مقصر بدانی
پایانی برای مقصر دانستن دیگران وجود نخواهد داشت
فرزانه به وظایفش عمل می کند
و اشتباهاتش را اصلاح می نماید
او آنچه ضروری است را به انجام می رساند
و از دیگران چیزی طلب نمی کند


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تائوت چینگ


 کتاب ارواح سرکش
 کتاب هنر گوش دادن
 کتاب مراقبت و تنبیه
 کتاب سرمایه
 کتاب انسان و اسطوره هایش
 کتاب توتم و تابو