کتاب بیماری فراگیر در عصر نئولیبرال

اثر مجموعه ی نویسندگان-آلن بدیو-دیوید هاروی از انتشارات افکار - مترجم: مریم وحدتی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی
خرید کتاب بیماری فراگیر در عصر نئولیبرال
جستجوی کتاب بیماری فراگیر در عصر نئولیبرال در گودریدز

معرفی کتاب بیماری فراگیر در عصر نئولیبرال از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بیماری فراگیر در عصر نئولیبرال


 کتاب نقد فلسفه ی حق هگل
 کتاب تفکر با کمک رنه دکارت
 کتاب حقیقت با کمک سقراط
 کتاب برابری با کمک سیمون دوبووار
 کتاب خوشبختی با کمک ارسطو
 کتاب گاتها