کتاب بنیانی علمی برای جهان عقلانی

اثر پل دیویس از انتشارات گمان - مترجم: محمدابراهیم محجوب-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی