کتاب بزرگان اقتصاد

اثر رابرت هایلبرونر از انتشارات علمی و فرهنگی - مترجم: احمد شهسا-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

بزرگان اقتصاد
رابرت هایلبرونر
ترجمه احمد شهسا

The Worldly Philosophers: The Lives, Times And Ideas Of The Great Economic Thinkers
by Robert L. Heilbroner


خرید کتاب بزرگان اقتصاد
جستجوی کتاب بزرگان اقتصاد در گودریدز

معرفی کتاب بزرگان اقتصاد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بزرگان اقتصاد


 کتاب صنعت شادی
 کتاب راه پول
 کتاب برادرزاده ی رامو
 کتاب دین درمحدوده عقل تنها
 کتاب گروندریسه
 کتاب جهل مقدس