کتاب آیین ها و نمادهای تشرف

اثر میرچا الیاده از انتشارات نیلوفر - مترجم: مانی صالحی علامه-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

Organizing data from cultures the world over, Eliade lays out the basic patterns of initiation: group puberty rituals, entrance into secret cults, shamanic instruction, individual visions, and heroic rites of passage. The vast information, assembled so beautifully, transcends usual scholarship. Eliade affirms the greater experience in all initiations--the indissoluable ties between humans and the cosmos of gods, spirits, animals, ancestors, and nature.


خرید کتاب آیین ها و نمادهای تشرف
جستجوی کتاب آیین ها و نمادهای تشرف در گودریدز

معرفی کتاب آیین ها و نمادهای تشرف از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آیین ها و نمادهای تشرف


 کتاب پرسش هایی از مارکس
 کتاب خاطرات سوگواری
 کتاب مبانی نشانه شناسی
 کتاب نیچه
 کتاب لازاروس خندید
 کتاب جمهور