بهترین کتاب ها و نماینامه های فلسفی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های فلسفی در جهان
 کتاب از خود بیگانگی انسان مدرن

کتاب از خود بیگانگی انسان مدرن

اثر فریتس پاپنهایم از انتشارات بان


 کتاب مغز یک صفحه نمایش است

کتاب مغز یک صفحه نمایش است

اثر ژیل دلوز از انتشارات بان


 کتاب فلسفه هنر از دیدگاه مارکس

کتاب فلسفه هنر از دیدگاه مارکس

اثر میخائیل لیف شیتز از انتشارات بان


 کتاب شهریاری ناممکن

کتاب شهریاری ناممکن

اثر آلن اس. وایس از انتشارات بان


 کتاب فوکو و ادبیات داستانی

کتاب فوکو و ادبیات داستانی

اثر تیموتی اولیری از انتشارات بان


 کتاب از منظر تئاتریکالیته

کتاب از منظر تئاتریکالیته

اثر حامد اصغرزاده از انتشارات بان


 کتاب هالیوود پست مدرن

کتاب هالیوود پست مدرن

اثر کیث بوکر از انتشارات بان


 کتاب سوژه ی لاکانی

کتاب سوژه ی لاکانی

اثر بروس فینک از انتشارات بان


 کتاب نظریه در حاشیه

کتاب نظریه در حاشیه

اثر گایاتری چاکراورتی اسپیواک از انتشارات بان


 کتاب انسان شناسی از دیدگاه عملی

کتاب انسان شناسی از دیدگاه عملی

اثر ایمانوئل کانت از انتشارات نگاه معاصر